ಹವಾಮಾನ ವಿವರಗಳು

BAGALKOTE
TEMP RANGE: 27.30(℃) TO : 29.70(℃)

HUMIDITY RANGE: 18(%) TO : 44(%)

WINDSPEED RANGE : 0.40(m/s) TO :2.20(m/s)


BALLARI
TEMP RANGE: 26.30(℃) TO : 32.60(℃)

HUMIDITY RANGE: 16(%) TO : 40(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :2.60(m/s)


BELAGAVI
TEMP RANGE: 25.90(℃) TO : 32.30(℃)

HUMIDITY RANGE: 13(%) TO : 42(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :2.30(m/s)


BENGALURU RURAL
TEMP RANGE: 25.20(℃) TO : 29.40(℃)

HUMIDITY RANGE: 29(%) TO : 54(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :1.50(m/s)


BENGALURU URBAN
TEMP RANGE: 24.60(℃) TO : 28.20(℃)

HUMIDITY RANGE: 38(%) TO : 55(%)

WINDSPEED RANGE : 0.50(m/s) TO :1.10(m/s)


BIDAR
TEMP RANGE: 22.30(℃) TO : 32.70(℃)

HUMIDITY RANGE: 13(%) TO : 57(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :3.40(m/s)


CHAMARAJANAGARA
TEMP RANGE: 25.90(℃) TO : 29.80(℃)

HUMIDITY RANGE: 38(%) TO : 54(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :1.90(m/s)


CHIKKABALLAPURA
TEMP RANGE: 17.40(℃) TO : 29.60(℃)

HUMIDITY RANGE: 31(%) TO : 82(%)

WINDSPEED RANGE : 0.20(m/s) TO :1.20(m/s)


CHIKKAMAGALURU
TEMP RANGE: 24.60(℃) TO : 30.20(℃)

HUMIDITY RANGE: 29(%) TO : 69(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :2.10(m/s)


CHITRADURGA
TEMP RANGE: 21.90(℃) TO : 31.80(℃)

HUMIDITY RANGE: 22(%) TO : 40(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :1.90(m/s)


DAKSHINA KANNADA
TEMP RANGE: 31.90(℃) TO : 33.10(℃)

HUMIDITY RANGE: 38(%) TO : 44(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :0.10(m/s)


DAVANAGERE
TEMP RANGE: 25.80(℃) TO : 32.30(℃)

HUMIDITY RANGE: 25(%) TO : 47(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :1.60(m/s)


DHARWAD
TEMP RANGE: 28.40(℃) TO : 31(℃)

HUMIDITY RANGE: 11(%) TO : 33(%)

WINDSPEED RANGE : 0.10(m/s) TO :1.80(m/s)


GADAG
TEMP RANGE: 25.90(℃) TO : 31.30(℃)

HUMIDITY RANGE: 10(%) TO : 37(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :2.20(m/s)


HASSAN
TEMP RANGE: 24.80(℃) TO : 29.80(℃)

HUMIDITY RANGE: 32(%) TO : 68(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :1.70(m/s)


HAVERI
TEMP RANGE: 27.20(℃) TO : 30.30(℃)

HUMIDITY RANGE: 21(%) TO : 39(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :3.50(m/s)


KALABURAGI
TEMP RANGE: 17.60(℃) TO : 33.30(℃)

HUMIDITY RANGE: 19(%) TO : 66(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :2.50(m/s)


KODAGU
TEMP RANGE: 18.70(℃) TO : 27.40(℃)

HUMIDITY RANGE: 43(%) TO : 86(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :1.30(m/s)


KOLAR
TEMP RANGE: 22.60(℃) TO : 30.10(℃)

HUMIDITY RANGE: 36(%) TO : 74(%)

WINDSPEED RANGE : 0.10(m/s) TO :1.40(m/s)


KOPPALA
TEMP RANGE: 22.90(℃) TO : 30.20(℃)

HUMIDITY RANGE: 14(%) TO : 51(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :3.10(m/s)


MANDYA
TEMP RANGE: 17.20(℃) TO : 29.90(℃)

HUMIDITY RANGE: 38(%) TO : 86(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :1.40(m/s)


MYSURU
TEMP RANGE: 24.80(℃) TO : 30.70(℃)

HUMIDITY RANGE: 43(%) TO : 57(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :2.60(m/s)


RAICHUR
TEMP RANGE: 25.40(℃) TO : 31.10(℃)

HUMIDITY RANGE: 22(%) TO : 53(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :1.80(m/s)


RAMANAGARA
TEMP RANGE: 27.30(℃) TO : 31.10(℃)

HUMIDITY RANGE: 32(%) TO : 46(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :1.50(m/s)


SHIVAMOGGA
TEMP RANGE: 14.30(℃) TO : 30.30(℃)

HUMIDITY RANGE: 29(%) TO : 80(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :2(m/s)


TUMAKURU
TEMP RANGE: 24.40(℃) TO : 31.60(℃)

HUMIDITY RANGE: 16(%) TO : 56(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :2.10(m/s)


UDUPI
TEMP RANGE: 31.40(℃) TO : 33(℃)

HUMIDITY RANGE: 36(%) TO : 69(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :0.70(m/s)


UTTARA KANNADA
TEMP RANGE: 23.10(℃) TO : 34(℃)

HUMIDITY RANGE: 19(%) TO : 56(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :2.60(m/s)


VIJAYAPURA
TEMP RANGE: 24(℃) TO : 31.40(℃)

HUMIDITY RANGE: 14(%) TO : 45(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :3.50(m/s)


YADGIR
TEMP RANGE: 27.20(℃) TO : 32.80(℃)

HUMIDITY RANGE: 16(%) TO : 48(%)

WINDSPEED RANGE : 0(m/s) TO :5.40(m/s)
ಮಳೆಯ ವಿವರಗಳು

BAGALKOTE
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


BALLARI
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


BELAGAVI
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


BENGALURU RURAL
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


BENGALURU URBAN
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


BIDAR
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


CHAMARAJANAGARA
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


CHIKKABALLAPURA
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


CHIKKAMAGALURU
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


CHITRADURGA
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


DAKSHINA KANNADA
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


DAVANAGERE
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


DHARWAD
RANGE: 0(mm) TO: 2(mm)
TOTAL RAIN : 0.02(mm)


GADAG
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


HASSAN
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


HAVERI
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


KALABURAGI
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


KODAGU
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


KOLAR
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


KOPPALA
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


MANDYA
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


MYSURU
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


RAICHUR
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


RAMANAGARA
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


SHIVAMOGGA
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


TUMAKURU
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


UDUPI
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


UTTARA KANNADA
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


VIJAYAPURA
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


YADGIR
RANGE: NO RAIN
TOTAL RAIN : NO RAIN


ಬಳಕೆದಾರ ರಚಿಸಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

Bijapur loses Rs. 200 cr. in one night of hailstorm, rain
One person killed; acres of vineyards damaged. A farmer showing his damaged grape crop at Indi taluk in Bijapur on Monday. At: BIJAPUR
READ MORE


ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

NO ALERT FOR: 25-Feb-2018

ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳು

FLOOD SAFETY TIPS :at BANGALORE
8/14/2013 7:30:03 PM
by KSNDMC

READ MORE

ಒಟ್ಟು ಸಂದರ್ಶಕರ ಎಣಿಕೆ : 1385490 ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿ ಸಮಯ : 25/02/2018 11:04:38 AM